Menu Close

各團組下次聚會預告

1. 約書亞組06月11日    長者主日學
2. 伉儷組06月03日    查經:稗子的比喻(太十三24-30)
3. 約瑟團06月03日    查經:稗子的比喻(太十三24-30)
4. 基甸團(請參閱各團契及小組聚會時間)
5. 彼得組06月24日    留意小組訊息
6. 葡萄樹06月08日    查經
7. 安得烈組06月04日    生活查經
8. 挪亞組06月04日    青少主日學